APL PI [Produktne informacije] je rešenje koje pruža firmama centralnu bazu podataka o svim informacijama o proizvodima, ako je potrebno i na više jezika. Ključni elementi ovog rešenja su integracija i centralizovano upravljanje svih podataka o proizvodu u različitim formatima (tekst, slike, video, excel..), i deljenje istih sa poslovnim korisnicima i potrošačima.


Šematski prikaz sistema
Savršene informacije u pravom trenutku

Loš kvalitet podataka dovodi do neefikasnih internih procesa i netačnih analiza. APL PI nudi pouzdano šerenje, gde su podaci u lancu od proizvođača, dobavljača do pružaoca usluga i potrošača maksimalno tačni i ažurni. Podaci su smešteni na siguran linux-ov server koji je na internetu, tako da su podaci dostupni na svakom mestu i sa svakog uređaja koji ima internet vezu.
Ovo rešenje Vam pomaže da prošitite svoj poslovni model da bi podržao nove kanale. Bez obzira da li se radi o pojedincima ili poslovnim korisnicima, od Vas se očekuje da ponudite savršene informacije u pravom trenutku.


Primeri ekrana

Izbor grupe proizvoda
Izbor proizvoda za koje želimo da odštampamo produktnu informaciju

Štampa tri produktne informacije
Primeri produktnih informacija (spremnih za štampu)